Havalandırma Tesisatı  Kontrolü

Ticaretin artması ile birlikte iş güvenliği de ön plana çıkmaya başlamıştır. Şirket tarafından, inşaatlarda kullanılan iskelelerin, mağazalarda veya yine inşaatlarda kullanılmakta olan yük asansörlerinin, ürün taşırken kullanılan lift ya da forkliftlerin ya da özellikle AVM’lerde kullanılan yürüyen merdivenlerin bakımı firmaların isteği üzerine düzenli aralıklarla ve belgelendirilerek yapılmaktadır. Ayrıca firma ilk yardımla ilgili ya da şirketteki herhangi bir ekipmanın kullanımı ile ilgili eğitimleri de alanında eğitim görmüş kişilerce vermektedir.

Sistemlerin Analiz Nedenleri

AVM ya da çok yüksek kattan oluşan iş yerlerinde havalandırma sürekli yapılmalı ve içerideki havanın temizlenmesi sağlanmalıdır. Bu ekipmanların kontrollerini yapan firma ayrıca yaptığı iş hakkında rapor da hazırlamaktadır. Bu kontroller senede bir defa yapılmalıdır.

 

HAVALANDIRMA TSİSATI KONTROLÜ VE ASPİRASYON ANALİZİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği Havalandırma  Tesisatlarının   kontrol süreleri ile kontrol kriterleri bu yönetmelik   Tablo: 3’de genel olarak  belirtilmiş olup yılda bir kez bu kontroller yaptırılmalıdır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ TABLO 3 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

Unisert olarak Havalandırma ve klima tesisatı  periyodik kontrolleri ilgili yönetmelik ve standartların gerektirdiği şekilde gerçekleştirmekteyiz. Uzman personelimiz, uygun ekipmanlarımız ve kalibrasyonlu ölçüm cihazlarıyla ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktayız.

Havalandırma ve Klima  Tesisatı Kontrolleri


Havalandırma ve klima tesisatı kontrolleri  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü standartlarda süre  belirtilmedi ise yılda a bir defa yetkili kişiler tarafından mevcut projesine göre uygunluğu değerlendirilip raporlanmalıdır.

Havalandırma Aspirasyon Ölçümü (Analizi)


İnsan yaşamında önemli bir yer tutan temiz ve sağlıklı hava gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Sanayinin gelişmesi, yüksek yapıların inşa edilmesi ve insanların toplu olarak bulunduğu mekanların artması sebebiyle havalandırmanın önemi ve gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu kapalı alanlarda kalabalık insan topluluklarından ya da endüstriyel ortamlarda oluşan kirli havanın sürekli yenilenmesi ve tazelenmesi gerekmektedir.

Doğal havalandırma yöntemlerinin yetersiz kalması yada mekan içi ısının sabit tutularak havalandırmanın yapılmak istenmesiyle mekanik havalandırma sistemleri kullanılır. Bu sistemlerin etkinliğinin ortaya koyulması ve patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması durumunda havalandırma aspirasyon  ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Ünisert Olarak bu ölçümleri yetkili uzmanlarımız tarafından yapılmasını sağlayıp raporlandırmaktayız.

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

İş yerinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açısından temiz hava ihtiyacını işveren sağlamakla yükümlüdür. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçları veya taşıma araçlarının içindeki işyerleri, yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları ve iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanları hariç bütün iş yerlerinde havalandırma tesisatı kontrolünün yapılması ve havalandırma tesisatı kontrol belgesinin bulundurulması zorunludur. Temiz hava ihtiyacının karşılanması ayrıca çalışanların motivasyon ve verimine de olumlu etki yapmaktadır. Havalandırma sistemi 2’ye ayrılır.

 1. Genel Havalandırma
 2. Lokal(mekanik) Havalandırma

Genel Havalandırma

İş yerlerinde bir bölüme ya da tüm bölgeye gerekli oranda hava vererek veya çekerek tüm alandaki havanın değişmesi işlemidir. Genel havalandırma da ortamdaki kirleticiler seyreltilir fakat işyerinde toksik veya yüksek oranda kirletici oluşmasını sağlayan işlemler yapılıyorsa sadece genel havalandırma yeterli olmaz. Genel havalandırmanın yanında lokal(mekanik) Havalandırma sisteminin de yapılması gerekmektedir.

Lokal Havalandırma

Lokal havalandırmada toksik veya kirleticilerin ortama yayılmadan kaynağından direk emerek dışarı taşınması amaçlanır. Bu da uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek sağlanır. Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular, yanmaz malzemeden uygun kesitte yapılmalı ve seyyar emme ağızlarında spiralli veya eğilebilen hortumlar kullanılabilmektedir. Lokal havalandırma sisteminde emici ağızlar, bunlar dairesel veya dikdörtgen menfezlerde olabilir, hava kanalları ve hava temizleyiciler mevcuttur.

İşyerinin Temiz Hava Yükümlülükleri

 • Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.
 • Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulumu yapılmalıdır.
 • Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yapılmalıdır.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

İşyerinin talebi üzerine uygun gün belirlenerek firmaya gidilir. Havalandırma tesisatı için kontrol kriterlerine uygunluğu gözle kontrolden geçirilir. Havalandırma kanal çeperine ve filtrelerine bakılarak kontrol edilir. Ayrıca havalandırma noktaları genel veya mekanik denilen lokal havalandırma noktalarına sahip olabilir. Bu noktaların her birinde özel ölçüm cihazıyla hava akım hızı ölçülür. Ortam sıcaklığı ve nemi de ölçüldükten sonra havalandırma debisi hesaplanarak tüm bu bulgular ve notlar havalandırma sistemi periyodik formu veya havalandırma ve klima dediğimiz iklimlendirme formuna yazılır. Havalandırma tesisatı uygunluk raporuna kaydedilir.

Havalandırma Sistemi Periyodik Kontrol Rapor Uygunluk Listesi;

 • Havalandırma Kanalı Tıkanık mı ?
 • Kanal Çeperinde Delik veya Ezilme Var mı ?
 • Hasarlı veya Eksik Conta Var mı ?
 • Havalandırma Sistemi Üzerinde Gözle Görülebilir Toz Birikmesi Var mı?
 • Sisteme Sonradan Eklenen Parça Var mı ?
 • Kanal Sistemi Boyunca Kesilmiş veya Flanş Kullanılarak Eklenmiş Bir Parça Var mı ?
 • Keskin Dönüşlü Dirsek Var mı?
 • Fan Kayışı Fiziksel Olarak Yıpranmış mı ?
 • Fan Arkaya Doğru Kaymış mı ?
 • Hava Filtresi Tıkalı mı ?
 • Havalandırma Kanalı Pürüzlü mü ?

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü İçin Kullanılan Cihazlar

Havalandırma sistemleri ve aspirasyon tesisatı için 3500 tip Kestrel cihazı kullanılmaktadır. Firmamız tarafından yetkili personelimiz cihazla menfez ve kanal çıkışlarının nem, sıcaklık ve hava akım hızı ölçümlerini yaparak hesaplamalarla raporda belirtir.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Firmamız tarafından yapılan kontroller ve ölçümler ölçüm noktaları ile beraber rapora yazılır. Hesaplama sonucu raporda belirtilir. Değerlendirme yazısında uygunluğu belirtilir. Ve firmamız tarafından onaylı rapor iletilir.

 Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

28710 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’’ine göre işveren çalışanına temiz hava sağlamakla yükümlüdür.

Havalandırma Sistemleri Periyodik Kontrolleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Havalandırma sistemi kurulumu yapılıp kullanılmaya başlanmadan önce, havalandırma ve aspirasyon tesisatı üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte ve havalandırmalarda yapılan tamir ve bakım işlemlerinden sonra yönetmeliğe göre bütün periyodik kontrollerinin yılda en az 1 kez yaptırılması kanunen zorunludur.

Kanunen Zorunlu Olan Periyodik Kontroller Yaptırılmazsa ?

Süreleri kanunen belirlenen bu periyodik kontroller yaptırılmadığı durumlarda sorumlu iş yeri sahibi olur. Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan firma denetlemelerinde tespiti halinde iş yeri sahibine cezai işlem uygulanır. Bu yüzden yaptırılması gerekmektedir.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü İçin Kimler Yetkilidir?

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre havalandırma tesisatı periyodik kontrolleri için makine teknikeri ve makine mühendisi ve yetkili teknik yönetici tarafından havalandırma periyodik kontrolü, raporlanması ve onayı yapılır.