İskele Kontrolleri

Ticari alanlarda veya kurumlarda kullanılan ekipmanların belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu firmalarda çalışanların da yangın gibi durumlarda hızlı hareket edebilmeleri için eğitimli olmaları gerekiyor. Bu alanlarda hizmet veren firma kullanılan malzemelerin kapasiteleri ile ilgili olan raporları temin etme, tesisatların yapılandırılması, yüksekte çalışan çalışanların eğitilmesi, kaza veya hastalıklar halinde yapılması gereken ve hayat kurtaran ilk yardım konusunda eğitim vermek, tehlikeli malzeme üreten yerlerde güvenlik için danışmanlık hizmetinde bulunmak gibi işler yapmaktadır.

İskelelerin Güvenliği

Yapılaşmada sıkça kullanılan ve yapı iskelesi adı verilen iskelelerin bakımları altı ayda bir yapılmalıdır. Bu bakımları yapan firmanın bakımda çalışan çalışanları inşaat mühendislikleri, mimarlık gibi alan ile alakalı bölümlerden mezun olan nitelikli kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

İSKELELERİN PERİYODİK  KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği kaldırma ve iletme makinelerinin  kontrol süreleri ile kontrol kriterleri  bu yönetmelik   Tablo: 2’de genel olarak  belirtilmiş olup yılda iki kez bu kontroller yaptırılmalıdır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ TABLO 2 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM  9.751,  FEM  9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yapı İskeleleri(5),(6)

Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

 (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

 

(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Unisert olarak İskelelerin periyodik kontrolleri ilgili yönetmelik ve standartların gerektirdiği şekilde gerçekleştirmekteyiz. Uzman personelimiz, uygun ekipmanlarımız ve kalibrasyonlu ölçüm cihazlarıyla ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktayız.

Yapı İskeleleri

Cephe, Alimak Asma v.b. iskelelerin periyodik  kontrelleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü standartlarda süre  belirtilmedi ise 6 ayda bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Bu periyodik kontrolleri yetkili Makine Mühendislerimiz  tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

İşçi sağlığı ve güvenliği Kanununa ilişkin ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

Dünyanın her yerinde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri akreditasyon ile eş anlamlı kabul edilmektedir. Her hangi bir konuda akredite olmak o konuyla ilgili yetkinliğinizi ortaya koyar. Ünisert olarak İskelelerin Periyodik kontrolleri ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslar arası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.